Praktijk voor Logopedie de Leyens op Facebook
Aanmelden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Praktijk: Praktijk voor Logopedie de Leyens

Patiënt: een patiënt van de praktijk

 

Artikel 2. Aanmelding, contact en wachtlijst

 1. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kunt u het contactformulier op de website invullen. Meld u zich liever telefonisch aan, dan kunt u bellen naar de hoofdlocatie 079-3316439 of naar de locaties Oosterheem 079-2021900. Ook voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen.
 2. Bij aanmelding dient u aan te geven of u wel of geen verwijzing heeft van een arts (zie artikel 4.2)
 3. Wij beantwoorden tijdens de behandelingen de telefoon niet, omdat wij u als patiënt alle aandacht willen geven, zowel tijdens de behandeling als tijdens het telefonisch contact. U kunt een voicemailbericht achterlaten. Indien het bericht vóór 16.00 uur is ingesproken, dan bellen wij u dezelfde dag terug. Spreekt u na 16.00 uur een bericht in, dan nemen wij de volgende dag contact met u op.
 4. Voor de meeste logopedische klachten geldt een wachtlijst in de praktijk (met uitzondering van prelogopedie). Zodra er een plek beschikbaar is, nemen contact met u op via het door u, bij aanmelding, verstrekte telefoonnummer en/of e-mailadres. Indien u niet binnen 2 werkdagen reageert op de oproep vervalt de beschikbare plek en worden uw gegevens op de wachtlijst verwijderd.

 

Artikel 2. Behandeling

 1. Voorafgaand aan uw eerste afspraak ontvangt u een e-mail met belangrijke informatie en een verwijzing naar deze algemene voorwaarden en het privacyreglement (privacyreglement) geldend in de praktijk. Tijdens de eerste afspraak met de logopedist, kunt u een toelichting vragen hierop. Hiermee bent u op de hoogte gesteld van en akkoord met de algemene voorwaarden en het privacyreglement .
 2. Bij de eerste afspraak neemt u naast de (eventuele) verwijsbrief van een arts (zie artikel 4.2) een geldig legitimatiebewijs en de verzekeringspas van de te behandelen patiënt mee. De praktijk is verplicht om het BSN en het WID van het identiteitsbewijs in de administratie op te nemen.
 3. Een behandeling duurt maximaal 30 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor het bespreken van de voortgang van de behandeling, het bespreken van de oefeningen en het maken van een nieuwe afspraak. Over het algemeen vindt er wekelijks een behandeling plaats. De frequentie is afhankelijk van de klacht.
 4. Bij de behandeling van een kind onder de 12 jaar, dienen ouders tenminste 50% van de behandelingen aanwezig. Er wordt een actieve deelname verwacht van de aanwezige ouder(s).

 

Artikel 3 . Afzeggen behandeling

 1. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd bij de praktijk. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 079-3316439 (Locatie Orfeoschouw) of 079-2021900 (Locatie Oosterheemplein en Willem Dreeslaan) of per email : info@logopediepraktijkdeleyens.nl.
 2. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ook bij ziekte) worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor de niet nagekomen afspraken bedraagt € 30,00.
 3. Indien de behandeling niet kan plaatsvinden in de praktijk vanwege COVID-19 maatregelen (bijvoorbeeld verkoudheidsklachten bij patiënt of logopedist), dan wordt de behandeling vervangen door telelogopedie (behandeling via laptop/telefoon). Hiervoor geldt dezelfde afzegtermijn als in artikel 3.1. Indien de afspraak in de praktijk op dezelfde dag vervangen wordt door telelogopedie dan wordt het genoemde bedrag in artikel 3.2 niet in rekening gebracht.

 

Artikel 4. Vergoeding behandeling

 1. De praktijk heeft een contract met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Alle verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen. Voor volwassenen geldt het eigen risico. Indien u twijfelt over de vergoeding kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de logopedische behandeling.
 2. U kunt zich aanmelden bij de praktijk met een verwijsbrief van een huisarts of specialist met een duidelijke vermelding van de klacht of nader onderzoek naar de klachten.
 3. U kunt zich ook zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist aanmelden bij de praktijk, via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Let op: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. U wordt aangeraden de vergoeding van DTL vooraf te controleren bij uw zorgverzekeraar.
 4. De logopedisten werkzaam in de praktijk hebben een training gevolgd om patiënten direct te mogen screenen. De logopedist zal in het eerste contact een standaard vragenlijst afnemen om te bepalen of de hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Als er geen bijzonderheden uit de DTL-vragenlijst komen, dan zal de logopedist starten met een gericht onderzoek naar de klacht. Vervolgens wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij twijfel naar aanleiding van de DTL-vragenlijst zal de logopedist de patiënt verzoeken alsnog contact te zoeken met de huisarts en een verwijsbrief voor logopedie of indien nodig ander onderzoek aan te vragen.

 

Artikel 5. Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd, daarom maken wij gebruik van een privacyreglement .

 

Artikel 6. Kwaliteit

 1. Wij nemen vrijwillig deel aan de kwaliteitstoets om u en uw zorgverzekeraar aan te tonen dat de zorg die wij verlenen van hoog niveau is. Alle processen die van belang zijn voor uw praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. De audit wordt verzorgd door HCA (Health Care Auditing)
 2. Wij nemen deel aan de Nivel Zorgregistraties eerstelijn. Dit is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorg gerelateerde gegevens worden verzameld. Door deelname hieraan krijgen wij en de NVLF meer zicht op zorginhoudelijke cijfers in de logopedie. De bescherming van de patiëntgegevens is gewaarborgd doordat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gevolgd. Voor meer informatie zie Nivel .

 

Artikel 7. Klachtenprocedure

Als praktijk doen wij er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Indien u onverhoopt niet tevreden bent, dan is het belangrijk dat bij de betreffende logopedist aan te geven. Tezamen met de praktijkhouders wordt gezocht naar een oplossing. Mocht er geen passende oplossing gevonden worden, dan kunt u een klacht indienen de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Klacht indienen.

 

Artikel 8. Wijzigingen

De praktijk kan de algemene voorwaarden eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.logopediepraktijkdeleyens.nl informeren.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden