Aanmelden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Praktijk: Praktijk voor Logopedie de Leyens
Patiënt: een patiënt van de praktijk

Artikel 2. Aanmelding, contact en wachtlijst

 1. Voor het aanmelden en het stellen van vragen kunt u het contactformulier op de website invullen. Meldt u zich liever telefonisch aan, dan kunt u bellen naar de hoofdlocatie 079-3316439 of naar de locaties Oosterheem 079-2021900. Ook voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen.
 2. Bij aanmelding dient u aan te geven of u wel of geen verwijzing heeft van een arts (zie artikel 5.2)
 3. Wij beantwoorden tijdens de behandelingen de telefoon niet, omdat wij u als patiënt alle aandacht willen geven, zowel tijdens de behandeling als tijdens het telefonisch contact. U kunt een voicemailbericht achterlaten. Wij bellen u binnen 1 werkdag terug tussen 11.40-11.50 of tussen 15.45-16.00 uur.
 4. Voor de meeste logopedische klachten geldt een wachtlijst in de praktijk (met uitzondering van prelogopedie). Zodra er een plek beschikbaar is, nemen wij contact met u op via het door u, bij aanmelding, verstrekte telefoonnummer en/of e-mailadres. Indien u niet binnen 2 werkdagen reageert op de oproep vervalt de beschikbare plek en worden uw gegevens op de wachtlijst verwijderd.

Artikel 3. Behandeling

 1. Voorafgaand aan uw eerste afspraak ontvangt u een e-mail met belangrijke informatie en een link naar de algemene voorwaarden en het privacyreglement op onze website, geldend in de praktijk. Hiermee bent u op de hoogte gesteld van en akkoord met de algemene voorwaarden en het privacyreglement. Tijdens de eerste afspraak met de logopedist, kunt u een toelichting vragen hierop.
 2. Bij de eerste afspraak neemt u naast de (eventuele) verwijsbrief van een arts (zie artikel 5.2) een geldig legitimatiebewijs en de verzekeringspas van de te behandelen patiënt mee. De praktijk is verplicht om het BSN en het WID van het identiteitsbewijs in de administratie op te nemen.
 3. Een behandeling duurt 25 minuten, waarvan 5 minuten gereserveerd is voor het bespreken van de voortgang van de behandeling, het bespreken van de oefeningen en het maken van een nieuwe afspraak. Over het algemeen vindt er wekelijks een behandeling plaats. De frequentie is afhankelijk van de klacht.
 4. Bij de behandeling van een kind onder de 12 jaar, dienen ouders tenminste 50% van de behandelingen aanwezig. Er wordt een actieve deelname verwacht van de aanwezige ouder(s). Dit is door de zorgverzekeraars verplicht gesteld.

Artikel 4 . Afzeggen behandeling

 1. De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering uiterlijk voor 17.00 uur de dag ervoor te worden afgezegd bij de praktijk. Dit kan telefonisch op telefoonnummer 079-3316439 (Locatie Orfeoschouw) of 079-2021900 (Locatie Oosterheemplein en Willem Dreeslaan) of per email :  info@logopediepraktijkdeleyens.nl.
 2. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken (ook bij ziekte) worden niet door de zorgverzekeraar vergoed en worden daarom bij u in rekening gebracht. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt € 30,00.
 3. Na 2 te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken wordt de logopedische behandeling stopgezet.
 4. Indien de behandeling niet kan plaatsvinden in de praktijk vanwege COVID-19 maatregelen (bijvoorbeeld verkoudheidsklachten bij patiënt of logopedist), dan wordt de behandeling vervangen door online logopedie. Hiervoor geldt dezelfde afzegtermijn als in artikel 4.1. Indien de afspraak in de praktijk op dezelfde dag vervangen wordt door online logopedie dan wordt het genoemde bedrag in artikel 4.2 niet in rekening gebracht.

Artikel 5. Vergoeding behandeling

 1. De praktijk heeft een contract met alle grote zorgverzekeraars in Nederland. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Alle verzekeraars vergoeden logopedische behandelingen.

  Voor volwassenen geldt het eigen risico. Bij de eerste afspraak worden 2 codes gedeclareerd, te weten code 4057 (Screening, anamnese (intake) en onderzoek logopedie) en code 4000 (reguliere zitting) bij DTL. Bij logopedie na een verwijzing gelden de codes 4061 (anamnese (intake) en onderzoek logopedie na verwijzing) en code 4000 (reguliere zitting). De hoogte van deze kosten verschillen per zorgverzekering. Indien u twijfelt over de vergoeding kunt u uw polis raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten van de logopedische behandeling.

 2. U kunt zich aanmelden bij de praktijk met een verwijsbrief van een huisarts of specialist met een duidelijke vermelding van de klacht of nader onderzoek naar de klachten. U kunt zich ook zonder verwijsbrief van een huisarts of specialist aanmelden bij de praktijk, via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Let op: Niet alle zorgverzekeraars vergoeden DTL. U wordt aangeraden de vergoeding van DTL vooraf te controleren bij uw zorgverzekeraar. De logopedisten werkzaam in de praktijk hebben een training gevolgd om patiënten direct te mogen screenen. De logopedist zal in het eerste contact een standaard vragenlijst afnemen om te bepalen of de hulpvraag thuishoort bij de logopedist. Als er geen bijzonderheden uit de DTL-vragenlijst komen, dan zal de logopedist starten met een gericht onderzoek naar de klacht. Vervolgens wordt de huisarts schriftelijk op de hoogte gesteld. Bij twijfel naar aanleiding van de DTL-vragenlijst zal de logopedist de patiënt verzoeken alsnog contact te zoeken met de huisarts en een verwijsbrief voor logopedie of indien nodig ander onderzoek aan te vragen.
 3. Voor het bijwonen van multidisciplinaire overleggen gelden onderstaande tarieven. De tarieven dienen te worden betaald door de aanvrager van het overleg en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.
  • Online overleg 45 minuten: € 70,00

  • Online overleg 60 minuten: € 85,00

  • Toeslag fysieke aanwezigheid bij overleg: € 15,00

Artikel 6. Privacy

 1. Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd, daarom maken wij gebruik van een privacyreglement. Deze is te vinden op onze website.

Artikel 7. Kwaliteit

 1. De zorgverzekeraar en wij willen inzicht in hoe cliënten de zorg ervaren van de logopedisten en de praktijk. Op deze manier verbeteren wij de kwaliteit van zorg. U ontvangt daarom na beëindiging van de behandeling een digitale enquête via Qualiview. U kunt deze desgewenst anoniem invullen. Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van de enquête, kunt u dit aangeven in het eerste gesprek met de logopedist.
 2. Wij nemen vrijwillig deel aan de kwaliteitstoets om u en uw zorgverzekeraar aan te tonen dat de zorg die wij verlenen van hoog niveau is. Alle processen die van belang zijn voor uw praktijkvoering worden via objectieve criteria en vragenlijsten in kaart gebracht. Er wordt onder meer gekeken naar de inrichting van de praktijk, patiëntveiligheid, hygiëne, kwaliteitsregistratie, gebruik van NVLF-richtlijnen en de wijze waarop u het methodisch handelen zichtbaar maakt. De audit wordt verzorgd door HCA (Health Care Auditing), www.healthcareauditing.nl. Indien u bezwaar heeft tegen deelname kunt u dit aangeven in het eerste gesprek met de logopedist.
 3. Wij nemen deel aan de Nivel Zorgregistraties eerstelijn. Dit is een landelijk registratienetwerk van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, diëtisten, apotheken, logopedisten en huisartsenposten waarin continu zorg gerelateerde gegevens worden verzameld. Door deelname hieraan krijgen wij en de NVLF meer zicht op zorginhoudelijke cijfers in de logopedie. De bescherming van de patiëntgegevens is gewaarborgd doordat de Wet bescherming persoonsgegevens wordt gevolgd. Voor meer informatie zie Nivel, www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/over-nivel-zorgregistraties-eerste-lijn. Indien u bezwaar heeft tegen deelname kunt u dit aangeven in het eerste gesprek met de logopedist.

Artikel 8. Klachtenprocedure

 1. Als praktijk doen wij er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Indien u onverhoopt niet tevreden bent, dan is het belangrijk dat bij de behandeld logopedist aan te geven. U kunt het ook direct melden bij de klachtenfunctionaris van onze praktijk: Tessa Schröder, 079-3316439, email: t.schroder@logopediepraktijkdeleyens.nl. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, ondersteunt en geeft advies. Indien er geen acceptabele oplossing gevonden wordt, dan kunt u een klacht indienen de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. www.logopedie.nl/wat-te-doen-bij-een-klacht

Artikel 9. Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling

 1. Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) hebben wij als praktijk een meldrecht. Dit meldrecht houdt in dat het doorbreken van het beroepsgeheim onder bepaalde omstandigheden wettelijk is toegestaan. Op grond van art. 5.2.6 Wmo mogen beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim zonder toestemming gegevens verstrekken aan Veilig Thuis, als dat noodzakelijk is om huiselijk geweld of kindermishandeling te stoppen of een redelijk vermoeden daarvan te laten onderzoeken.Ook is het paramedici – op grond van artikel 1:240 BW – toegestaan het beroepsgeheim te doorbreken wanneer het noodzakelijk is inlichtingen aan de Raad voor de Kinderbescherming te verstrekken. De praktijk maakt gebruik van Algemeen Paramedisch Afwegingskader, bewerkt door de NVLF. Deze is te vinden op onze website onder het tabblad: meldcode kindermishandeling.

Artikel 10. Wijzigingen

 1. De praktijk heeft het recht de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.logopediepraktijkdeleyens.nl informeren.

Online aanmelden

Meld je nu aan voor een behandeling, ook zonder doorverwijzing

Aanmelden